English
فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه»
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره2 ،پیاپی2
 
1

بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران و ارائه چارچوبandnot;های سیاستandrlm;گذاری برای توسعه آن

( 806 بازدید ) ( 1022 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


کشور ایران دارای مزیتandnot;های قابلandnot;توجهandnot;ای در صنعت گردشگری میandrlm;باشد. برای کسب و نگهداری این مزیت رقابتی برنامهandrlm;ریزی از دیدگاه صاحب نظران در جهان معاصر، گردشگری در سرنوشت اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت بسیاری یافته است. به همین دلیل گردشگری به عنوان یکی از بزرگandzwnj;ترین و پررونقandzwnj;ترین صنایع جهان مورد توجه روزافزون دولتandzwnj;ها قرار گرفته است. در بسیاری از کشورها، به هنگام طراحی و تدوین برنامهandzwnj;ها و سیاستandzwnj;های کلان کشور به سیاستandzwnj;های گردشگری به عنوان ابزاری موثر در ادامه روند توسعه، توجه میandrlm;andzwnj;شود. طی چند سال اخیر صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت دارای مزیت رقابتی برای کشور ما نیز مطرح شده است. برای کسب و نگهداری این مزیت رقابتی برنامهandzwnj;ریزی و سیاستandzwnj;گذاری برای گردشگری به عنوان مهمandzwnj;ترین رکن توسعه این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر به بررسی مهمandzwnj;ترین موانع توسعه توریسم در ایران و همچنین مهمandzwnj;ترین سیاستandzwnj;های قابل دسترسی برای گسترش و بهرهandrlm;گیری از ظرفیتandzwnj;های کشور در زمینه گردشگری میandzwnj;پردازد. در این تحقیق از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است؛ در ابتدا مصاحبهandzwnj;هایی با خبرگان گردشگری انجام گرفت و مهمandzwnj;ترین موانع و سیاستandzwnj;های توسعه گردشگری در ایران از طریق تجزیه و تحلیل دادهandzwnj;های این مصاحبهandzwnj;ها شناسایی شد. همچنین مطالعهandzwnj;ای تطبیقی بر روی سیاستandzwnj;های کشورهای ترکیه و دبی در زمینه گردشگری انجام گرفت. خروجیandzwnj;های حاصل از مصاحبهandzwnj;ها و کار تطبیقی به صورت پرسشنامهandzwnj;ای شامل 31 مانع و 34 سیاست طراحی گردید. این پرسشنامه بین 74 نفر از خبرگان و فعالان حوزه گردشگری در دانشگاه، بخش دولتی و بخش خصوصی توزیع گردید و دادهandzwnj;های گردآوری شده از آن برای بررسی فرضیهandzwnj;های آماری مورد استفاده قرار گرفت. یافتهandzwnj;های تحقیق نشان دهنده آن است که موانع گسترش گردشگری را میandzwnj;توان در شش دسته موانع اطلاعاتی، موانع منابع انسانی، موانع زیرساختی، موانع محیط بیرونی و رسانه، موانع سازمانی و موانع فضای کسب و کار دسته بندی نمود. همچنین اولویت بندی سیاستandzwnj;های توسعه گردشگری با استفاده از آزمون فریدمن نشان میandzwnj;دهد که اولویت اجرای برنامهandzwnj;ها و سیاستandzwnj;های توسعه گردشگری به این ترتیب است: سیاستandzwnj;های فضای کسب و کار، سیاستandzwnj;های سازمانandzwnj;های متولی گردشگری ، سیاستandzwnj;های توسعه زیرساخت، سیاستandzwnj;های محیط بیرونی و رسانه، سیاستandzwnj;های منابع انسانی، سیاستandzwnj;های اطلاعاتی و اطلاع رسانی.andnbsp;


تخصص ها :


گردشگری، مزیت رقابتی ملی، سیاستandrlm;گذاری، مدیریت تطبیقی2

تبیین سیاستی توسعهandzwnj;نیافتگی گردشگری بینandrlm;المللی در ایران و توسعه فزاینده آن در

ترکیه و امارات متحده عربی

( 706 بازدید ) ( 313 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


توسعه یا عدم توسعه گردشگری بینandzwnj;المللی با عوامل عدیدهandzwnj;ای همبسته است. یکی از مهمترین آنandrlm;ها تدوین و اجرای سیاستandrlm;ها و برنامهandzwnj;های بهandnot;موقع، متناسب و راهبردی به ویژه با درک شرایط بینandzwnj;المللی به لحاظ سوگیریandzwnj;های سیاستی و مدیریتی است که نقش دولتandrlm;ها به دلیل ماهیت این نوع گردشگری و ضرورت مداخله در تنظیم مقررات و تصویب معاهدات مربوطه و ... برجسته است. در این مقاله سعی شده کمیت و کیفیت اجرای سیاستandrlm;های آزادسازی هوایی و تأثیر آن در گردشگری کشورهای ایران، ترکیه و امارات را مورد مطالعه قرار دهد. نظر به اینکه تأثیر این نوع سیاستandrlm;ها به طور بارز و پایدار عمدتاً در گردشگری بینandzwnj;المللی نمود پیدا میandzwnj;کند، از اینandzwnj;رو تأثیر سیاستandrlm;های مذکور بر این نوع گردشگری، در طی یک دهه گذشته که اوج تبلور اتخاذ و اجرای نظریهandnot;های طرفدار اقتصاد آزاد در حوزه حملandnot;وandnot;نقل هوایی است محور بحث مقاله را تشکیل میandzwnj;دهد.andnbsp; با توجه به ادبیات نظری و تجربی، در این تحقیق فرض بر این است که اتخاذ سیاستی مناسب در حوزه زیرساختی مانند حمل و نقل نقش پر اهمیتی را در توسعه کمی و کیفی گردشگری ایفا میandzwnj;کند. سیاست مناسب نیز در این پژوهش سیاست آزادسازی فرض شده و از روش طولی- تطبیقی براي مطالعهandnbsp; صحت و سقم آن استفاده شده است. نتیجه این مقاله نشان میandzwnj;دهد که اتخاذandnbsp; سیاستandrlm;های بهandnot;موقع درباره آزادسازی حملandrlm;وandrlm;نقل هوایی بینandnot;المللی طی یک دهه اخیر در کشورهای ترکیه و امارات متحده عربی به توسعه صنعت حملandrlm;وandrlm;نقل هوایی در سطح بینandnot;المللی کمک کرده و سبب شده تا صنعت گردشگری در این کشورها افزایش آمد و شدهای چشمگیری را تجربه کند؛ از سوی دیگر آزاد نکردن حملandrlm;وandrlm;نقل هوایی در سطح بینandnot;المللی در ایران موجب شده تا رشد قابلandnot;توجهی در آمد و شدهای بینandnot;المللی ایجاد نگردد و به دنبال آن و در کنار سایر عوامل سیاسی، اقتصادی و زیرساختی صنعت گردشگری از معضل توسعهandzwnj;نیافتگی رنج ببرد.andnbsp;


تخصص ها :


andnbsp;آزادسازی هوایی، توسعه گردشگری، گردشگری بینandnot;المللی، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی3

تأثيرصنعت گردشگری در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاها

مورد مطالعه: روستاهای گچسر و سپهسالار شهرستان كرج

( 581 بازدید ) ( 407 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


تغيير در مناسبات اجتماعي و زندگي شهري و روستايي و كاهش تعداد روستاها ايجاب ميandshy;نمايد تا به مفهوم توسعه روستايي و اهداف آن با رويكردهاي نوين و كاربردی پرداخته شود. برای بررسی سئوال اصلی این پژوهش و پاسخ به سئوالandrlm;هایی که مطرح میandrlm;شود از روش طولی- تطبیقی استفاده شدهandrlm;است و شیوه جمعandrlm;آوری اطلاعاتandnbsp; به صورت مطالعه اسنادی و اکتشافی میandrlm;باشد. یافته های این تحقیق بر اساس مطالعه مقایسهandshy;ای از دو روستای سپهسالار و گچسر واقع در شهرستان کرج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است كه براي ساماندهي نتايج از مدل ارزیابی سوات (SOWT) استفاده شدهandrlm;است. بر اساس نتایج و مطالعات میدانی جاذبهandshy;ها و امکانات دو مؤلفه مهم در شکلandshy;گیری صنعت گردشگری در محیطandshy;های روستایی است و در صورت عدم وجود یکی از این مؤلفهandrlm;ها صنعتیandshy;شدن ناقص اتفاق میandshy;افتد. در روستای گچسر جاذبهandrlm;های گردشگری از لحاظ اکوتوریسم و اقامتی و فرهنگی andndash;تاریخی وجود دارد و از امکانات زیرساختی اساسی نیز برخوردار است. همچنین، زمینه توسعه روستایی خصوصاً از نظر تحولی که در فرصتandrlm;های شغلی به وجود آورده مشهود است. این در حالی است که در روستای سپهسالار علیandrlm;رغم وجود جاذبهandshy;های گردشگری از لحاظ اکوتوریسم و گرايش بالاي مذهبي به علت عدم وجود زیرساخت های مناسب صنعتی شدن ناقص دیده میandrlm;شود و حتی ایجادandnbsp; امکانات و تسهیلات و خدماتی که در راستای استفاده و کارکرد اقتصادی از جاذبه فرهنگی و مذهبی تکیه سپهسالار در این روستا در حال شکلandrlm;گیری است به دلیل عدم برنامهandrlm;ریزی وandnbsp; مدیریت صحیح و عدم استفاده از رای و مشارکت مردمی به صورت ناقص جریان دارد.andnbsp;


تخصص ها :


توسعه روستایی، صنعت گردشگری، گردشگری روستایی، تحول ساخت تولید، صنعتی شدن ناقص.4

عوامل مؤثر بر موفقیت شغلی زنان در گردشگری(مطالعه موردی : هتلandshy;های 4 و 5 ستاره تهران)

( 524 بازدید ) ( 284 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


تحقیقات دههandshy;های پیشین در زمینه موفقیت شغلی نشان میandshy;دهند که این مفهوم اکنون در مباحث رفتار سازمانی جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است و بر اساس یافتهandshy;های این پژوهشandshy;ها شناخت ویژگیandshy;های فردی و محیطی و شرایطی که منجر به موفقیت شغلی افراد در صنایع و ساختارهای سازمانی مختلف میandshy;شود برای ایجاد پیشرفت شغلی مفید خواهد بود.با توجه به فعالیت تعداد قابل توجهی از زنان در صنعت گردشگری، در این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر عوامل فردی، سرمایه انسانی و قدرت سازمانی فرد بر موفقیت شغلی عینی و ذهنی زنان در بخش گردشگری هستیم و گروه مورد مطالعه مدیران و سرپرستandshy;های زن در هتلandshy;های 4 و 5 ستاره تهران میandshy;باشند. بدین منظور با استفاده از پیشینه پژوهش ابتدا ابعاد، مؤلفهandshy;ها و شاخصandshy;های مربوط به عوامل تأثیرگذار بر موفقیت شغلی شناسایی و تعیین و سپس پرسشنامه در بین مدیران و سرپرستandshy;های زن که در هتلandshy;های 4 و 5 ستاره شهر تهران شاغل هستند توزیع شد.به منظور تحليل دادهandshy;ها و آزمون فرضيهandshy;هاي تحقيق از روش کمترین توان دوم جزئی استفاده شده است. بر اساس مهمandshy;ترین یافتهandshy;های پژوهش، عوامل فردی، سرمایه انسانی و قدرت سازمانی فرد بر موفقیت شغلی عینی با شاخصandshy;های حقوق، میزان ترفیع و حوزه کنترل فرد تأثیر داشتهandshy;اند و طبق یافتهandshy;ها قدرت سازمانی فرد بر رضایت فرد از شغل، جایگاه شغلی و احساس امنیت شغلی با شاخصandshy;های موفقیت شغلی و ذهنی تأثیر دارد، اما دو عامل دیگر یعنی سرمایه انسانی و عوامل فردی تأثیر معناداری بر موفقیت شغلی ذهنی نداشتهandshy;اند.


تخصص ها :


صنعت گردشگری، رفتار سازمانی، موفقیت شغلی، زنان.5

راهبردهاي توسعه اکوتوریسم در شهرستان دماوند

andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp; andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;andnbsp;

( 559 بازدید ) ( 257 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


andnbsp;امروزه اکوتوریسم به یکی از بخشandshy;های مهم صنعت گردشگری تبدیل شده و در سراسر دنیا صنعتی رو به رشد است. ایران با چشمandshy;اندازهای طبیعی و بکر و وجود اقلیمandshy;های متفاوت آب و هوایی در منطقه خاورمیانه یکی از قطبandshy;های اکوتوریستی قلمداد میandrlm;شود. شهرستان دماوند از دیرباز مورد توجه گردشگران بوده است. ظرفیتandrlm;های بومandshy;شناختی مشتمل بر چشمandshy;اندازهای طبیعی، چشمهandzwnj;هاي آب معدني و رودخانهandzwnj;ها، ارتفاعات و قلل مرتفع، شرایط آب و هویی مناسب، جاذبهandrlm;های طبیعی و مستعد برای توسعه گردشگری به ویژه اکوتوریسم و ... شرایط مناسبی را برای استفاده گردشگران از شهرستان فراهم نموده است. این مقاله با هدفپایش ساختار بومandshy;شناختی شهرستان دماوند با تأکید بر توسعه پایدار گردشگری انجام گرفته است. روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و نوع تحقیق، کاربردی و رویکرد آن به دو صورت کمی و کیفی میandrlm;باشد. بر اساس یافتهandshy;های تحقیق امتیاز وزنandshy;دار جدول ماتریس عوامل داخلی 375/3 میandrlm;باشد. با توجه به وضعیت موجود، قوتandshy;ها در ساختار بومandshy;شناختی شهرستان دماوند بر ضعفandrlm;ها غلبه دارند. جمع امتیاز وزنandshy;دار جدول ماتریس عوامل خارجی277/3 میandrlm;باشد. عدد حاصل از میانگین بیشتر میandrlm;باشد و فرصتandrlm;ها بیشتر از تهدیدها هستند. نوع استراتژی در ساختار بومandshy;شناختی شهرستان دماوند، تهاجمي (SO) میandrlm;باشد و راهبردهائی که از ماتریس QSPMحاصل شدهandrlm;است برای برونandshy;رفت از وضع موجود در ساختار بومandshy;شناختی شهرستان دماوند و حرکت به سوی توسعه پایدار گردشگری است.


تخصص ها :


andnbsp;بومandshy;شناختی، اکوتوریسم، توسعه پایدار گردشگری، شهرستان دماوند6

عوامل مؤثر در انتخاب مقصد گردشگری ایران از ديدگاه گردشگران ایتالیایی

( 764 بازدید ) ( 471 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


andnbsp;ایران کشوری با منابع، استعدادها و جاذبهandshy;هاي متنوع است، اما درمیان مقاصد گردشگری جهان جایگاه مناسبی ندارد و سهم درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری در تولید ناخالص ملی اين کشور قابل توجه نیست.پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب مقصد ایران را از دید گردشگران ایتالیایی مورد بررسی قرار داده است و مراحل تصمیمandshy;گیری انتخاب مقصد نهایی را در مدل تحلیلی خاص خود نشان میandshy;دهد. در روش تحقيق علاوه بر پیمايش، از اسناد معتبر نيز استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میandshy;دهد که میانگین سنی گردشگران ایتالیایی نمونه مورد مطالعه 50 سال است که 35% آنها بازنشسته هستند و 7/68% آنها را خانمandshy;ها تشکیل میandshy;دهند. 7/46% از گردشگران ایتالیاییبا حقوق حداقل و یا متوسط(بين 1000 تا 2500 یورو در ماه) از ایران بازدید کردهandshy;اند؛ مهمترین منبع اطلاعاتی رسمیگردشگران ایتالیایی برای سفر به ایران andlaquo; کتابandshy;های راهنمای ایرانandraquo; و مهمترین منبع غیر رسمی andlaquo; تبلیغات چهره به چهره دوستان آنهاandraquo; است. مهمترین عامل انگیزشی برای این گردشگرانandlaquo; آشنایی با دیگر فرهنگandshy;هاandraquo; است واز عوامل کششی، andlaquo;جاذبهandshy;های فرهنگی- تاریخیandraquo; اهمیت بیشتری داشتهو در تحلیل عواملمحدودکننده، تنها عاملی كه به طور معنادار در انتخاب مقصد ایران از سوي گردشگران ایتالیایی مؤثر گزارش شده andlaquo; لزوم رعایت حجابandraquo;است.


تخصص ها :


andnbsp;انتخاب مقصد، گردشگران ایتالیایی، عوامل رانشی، عوامل کششی و عوامل محدودکننده7

راهبردهای توسعهandzwnj; پایدار گردشگری در شهرستان جيرفت

( 668 بازدید ) ( 337 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


توانمندیandshy;های طبیعی و غنای فرهنگی و تاریخی از مؤلفهandrlm;های جذب گردشگری محسوب میandshy;گردند،اما سهم شهرستان جیرفت از صنعت گردشگری علیandrlm;رغم شرایط جغرافیایی و اقلیمی بهاری و با داشتن جاذبهandrlm;های طبیعی، فرهنگی و به ویژه تاریخی که یکی از سکونتگاهandshy;های قدیمی بشر در طول تاریخ بوده بسیار کم است و هنوز نتوانسته گردشگران زیادی را به خود جذب نماید. زیرا میandrlm;تواند به عنوان یکی از قطبandshy;های اصلی و مهم صنعت گردشگری در شرق کشور مطرح شود. هدف این پژوهش بررسی تنگناهاي توسعۀ پایدار گردشگری شهرستان جيرفت و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و علّی میandrlm;باشد و با استفاده از مدل تحیلی SWOTفهرستی از فرصتandrlm;ها و تهدیدها محیط خارجی را با نقاط ضعف و قوت داخلی بررسی نموده و سپس راهبردهایی جهت توسعه پایدار شهرستان ارائه گردیده andrlm;است. بر اساس نتایج با برنامهandrlm;ریزی راهبردی و نگرش سیستمی تحت نظام مدیریت کارآمد میandrlm;توان تمام ظرفیتandshy;های فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و زیستandshy;محیطی را به کار گرفتوandnbsp; با ارائه راهکارهایی برای بهبودی توسعهandzwnj; پایدار گردشگري شهرستان و سامان بخشیدن به این صنعت میandshy;توان عدالت اجتماعی را ایجاد کرد و باعث رونق گردشگری در جامعه میزبان گردید


تخصص ها :


گردشگری، توسعه پایدار، گردشگری پایدار، مدل ارزیابی swot و شهرستان جیرفت8

برنامهandshy; ريزی استراتژيک بازاريابی گردشگری با رويکرد تحليل عوامل راهبردی و

رويکردهای تصميمandshy;گيری چند شاخصه ( مطالعة موردی: شهر اصفهان

( 716 بازدید ) ( 419 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


در محيط رقابتی بازار گردشگری امروزی، بيش از هر زمان ديگر، تنها چيزی که ثابت باقی مانده است، پديدة تغيير میandrlm;باشد. فرايند برنامه ريزی و مديريت استراتژيک براساس اين باور قرار دارد که مراکز توريستی ناگزيرند به طور دائم بر رويدادهای داخلی و خارجی و فرايندها نظارت کنند تا بتوانند خود را بر حسب ضرورت و در زمان مناسب با تغييرات هماهنگ کنند. در اين پژوهش با تأکيد بر برنامه ريزی استراتژيک و با استفاده از ماتريس SWOTو رويکردهای تصميم گيری چندشاخصه (روش تحليل شبکهandshy;ای ANP) و چندشاخصة فازی(روش تحليل سلسله مراتبی فازی FAHP)، ابتدا محيط داخلی(قوتandshy;ها و ضعفandrlm;ها) و محيط خارجی(فرصتandrlm;ها و تهديدها) مؤثر بر بازاريابی گردشگری شهر اصفهان شناسايی و تبيين شده، سپس با استفاده از روش تحليل شبکه ای (ANP)، امتياز بين عوامل و زير عوامل SWOTو همچنين وابستگی بين آنandrlm;ها، تعيين و در مرحلة آخر نيز با استفاده از رويکرد تحليل سلسله مراتبی فازی(FAHP)، امتياز نهايی گزينهandshy;ها، تعيين شدهandrlm;است. بر اساس نتايج پژوهش و با توجه به موقعيت فعلی شهر اصفهان در عرصة گردشگری ملی و بينandshy;المللی و در راستای توسعة گردشگری اين شهر، انتخاب استراتژی ST1(جلب و جذب گردشگران و حفظ سهم عمده در بازار رقابتی گردشگری)، مهمandshy;ترين استراتژی بازاريابی صنعت گردشگری است


تخصص ها :


andnbsp;برنامه ريزی استراتژيک، بازاريابی، گردشگری، تصميم گيری چندشاخصه و شهر اصفهان9

عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری ورزشی در ايران

( 579 بازدید ) ( 285 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 2
نویسندگان :
خلاصه مقاله :


گردشگری و ورزش سریعandshy;ترین و بزرگترین بخشandshy;های رو به رشد در دنیا محسوب میandrlm;شوند. در سالandshy;های اخیر تغییر گرایش به سوی گذراندن تعطیلات به شیوهandshy;ای فعالandshy;تر باعث شدهandrlm;است که تعامل و ارتباط بین گردشگری و ورزش به طور فزایندهandshy;ای گسترشandshy;یافته و گردشگری ورزشی که یک بخش در حال توسعه گردشگری است توجه قابل ملاحظهandshy;ای را در مجامع مختلف به خود اختصاص دهد. کشور ایران علیandrlm;رغم داشتن استعدادهای فراوان ورزشی، منابع عظیم گردشگری و جاذبهandrlm;های فرهنگی، ورزشی و طبیعی چنان که شایسته است نتوانسته به جایگاه واقعی خود در توسعه گردشگری ورزشی دست یابد. در پژوهش حاضر، هدف اصلی بررسی عوامل مؤثر در توسعه صنعت گردشگری ورزشی در کشور بوده است. روش انجام این تحقیق توصیفی از نوع زمینهandshy;یابی پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق را 116 نفر از متخصصین و مدیران عالی در دو حوزه گردشگری و ورزش تشکیل داده اند که اطلاعات کافی از حوزه گردشگری ورزشی داشتند. برای تحلیل دادهandrlm;ها از آزمونandshy;های تحلیل واریانس یک سویه، آزمون t، تحلیل عاملی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. بر اساس نتایج این تحقیق ثابت گردید که بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفهandrlm;های هشتگانه صنعت گردشگری ورزشی کشور تفاوت معنیandshy;داری وجود دارد. از این رو میandrlm;توان گفت که از دیدگاه مدیران و متخصصین گردشگری و ورزش کشور، در حال حاضر مؤلفهandrlm;های صنعت گردشگری ورزشی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.


تخصص ها :


گردشگری، ورزش، گردشگری ورزشی، توسعه، ایرانشماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه» محفوظ می باشد .