English
فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه»
مشاهده مقالات شماره
 دوره2،شماره2 ،پیاپی8
 
1
بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری  مطالعه موردی: شهرستان­های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی؛
( 6 بازدید ) ( 19 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : وفاداری یک گردشگر به مقصد خاص موضوعی کلیدی در مدیریت گردشگری است. به­ طوری­که امروزه مفهوم وفاداری به­ عنوان یک نیروی محرک اصلی و یکی از شاخص­های مهم موفقیت در بازاریابی و منابع گردشگری به رسمیت شناخته شده است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطه و میزان تأثیر عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران نسبت به مناطق گردشگری شهرستان­های مسجدسلیمان، اندیکا و لالی در استان خوزستان انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی گردشگران ورودی به نقاط گردشگری هر سه شهرستان در سال 94 بودند که نمونه‌ای به حجم 250 نفر از میان آنها به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای سهمیه­ای انتخاب شد. در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، جمع­آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت انجام گرفت که روایی آن توسط متخصصان امر و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا کرونباخ تأئید شد (780/0تا 945/0 =α). تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از SPSS انجام شد که نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد متغیر وفاداری با متغیرهای انتظارات، کیفیت درک­ شده، ارزش درک­ شده، وجهه استنباط شده، تعهد و رضایت رابطه آماری معنی­داری در سطح 1% دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد سه متغیر رضایت، تعهد و تصویر (وجهه استنباط­ شده) قادرند در مجموع 6/69 درصد از تغییرات در متغیر وفاداری را تببین کنند.
تخصص ها : گردشگران، مناطق گردشگری، رضایت، وفاداری، مدل رضایت­مندی

2
ارائه چارچوبی برای ارزیابی محصولات گردشگری خلاق با استفاده از کارت امتیازی متوازن
( 7 بازدید ) ( 7 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : گردشگری خلاق در ابتدا به ‌عنوان یک گردشگری دنج مطرح شد که عبارت بود از نوعی گردشگری که به گردشگران این امکان را می‌دهد تا پتانسیل خلاقانه خود را توسعه بخشند. با توسعه گردشگری خلاق، قلمرو و تنوع گردشگری تحت پوشش آن، گسترش می‌یابد، به‌ طوری‌که اخیراً این مفهوم به کلیه فعالیت‌های خلاقانه دانش‌بنیانی اطلاق می‌گردد که محصولات فرهنگی، مفاهیم خلاق و تجربیات ناملموس و معنادار تولید می‌نماید. با وجود اینکه گردشگری خلاق دارای پتانسیل بالایی برای خلق ارزش می‌باشد، اما تحقیقات مدیریتی کمی در این زمینه صورت گرفته است؛ بنابراین این پژوهش درصدد است تا یک چارچوب مدیریتی برای امکان‌سنجی محصولات گردشگری خلاق، فراهم نماید. این پژوهش برای پاسخ به این سؤالات طراحی شده است: چه شاخص­هایی برای ارزیابی و معرفی محصولات گردشگری خلاق ضروری است؟ و وزن و اهمیت هر یک از این شاخص‌ها در چارچوب کارت امتیاز متوازن چیست؟ با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به عنوان روش کیفی در مرحله اول و روش غربالگری فازی و تحلیل سلسله ‌مراتب فازی به عنوان روش‌های کمی در مرحله­ دوم، استراتژی تحقیق آمیخته به خدمت گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اساتید دانشگاهی، دست­اندرکاران و متصدیان در زمینه گردشگری می­باشد که نمونه آن شامل 8 متخصص به صورت هدفمند است. این مطالعه، 56 شاخص را برای تشکیل مدل ارزیابی محصولات گردشگری خلاق، پیشنهاد می­کند که وزن ابعاد مدل طراحی شده به ترتیب اهمیت عبارت است از بُعد مشتری با 292/0، بُعد مالی با 279/0، فرآیندهای داخلی کسب­ و کار، 215/0 و رشد ­و یادگیری، 214/0 و بنابراین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که گردشگری خلاق، گردشگری مشتری‌محور می‌باشد.
تخصص ها : گردشگری خلاق، گردشگری دنج، کارت امتیازی متوازن، محصولات گردشگری

3
برآورد ارزش غيراستفاده ­اي مجموعه تاریخی- فرهنگی آرامگاه بوعلی‌سینا  با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط
( 5 بازدید ) ( 4 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : آرامگاه بوعلی‌سینا به عنوان يكي از جاذبه­هاي گردشگری استان همدان و از مناطق مهم گردشگري ايران مي­باشد، به طوری که مطالعه ارزش اقتصادی گردشگری آن مي­تواند در پيش­بيني نيازها و رفع كمبودها و توسعه گردشگري منطقه مؤثر باشد. هدف اين پژوهش، برآورد ارزش غیراستفاده­ای و گردشگری آرامگاه بوعلی‌سینا با استفاده از روش ارزش‌گذاري مشروط است. به منظور بررسي عوامل مؤثر بر ميزان تمايل به پرداخت مراجعه‌کنندگان به این مکان، الگوي كيفي لوجيت و روش پرسش‌نامه انتخابی دوگانه دو بعدي مورد استفاده قرار گرفت. داده­هاي مورد نياز از طريق تكميل پرسش­نامه و مصاحبه حضوري با 208 بازدیدکننده از مکان مذکور در سال 1393 جمع­آوری گردید. نتايج نشان داد كه 5/78 درصد بازديدكنندگان، حاضر به پرداخت مبلغي جهت استفاده و همچنین حفاظت از آرامگاه بوعلی‌سینا می‌باشند. همچنين متغيرهاي سن، ميزان رضایتمندی، درآمد ماهيانه و قيمت پيشنهادي اثر معني­داري بر احتمال تمايل به پرداخت افراد دارند. ميانگين تمايل به پرداخت افراد در این مکان معادل 24324 ریال و ارزش گردشگری سالیانه آرامگاه بوعلی‌سینا نیز 6810720000 ريال برآوردگردید.
تخصص ها : ارزش گردشگری، ارزش­گذاری مشروط، الگوی لاجیت، تمایل به پرداخت، آرامگاه بوعلی‌سینا، طبقه‌بندی Q56, Q51, C52 : JEL

4
ارزیابی عملکرد یکپارچه زنجیره تأمین هتل‌ها به منظور کسب مزیت رقابتی مورد مطالعه هتل‌های شهر اصفهان
( 12 بازدید ) ( 7 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : ویژگی‌های خاص صنعت گردشگری باعث شده که مقصدها به منظور بهبود خدمت رساني به گردشگران مباحث زنجیره تأمین را مدنظر قرار دهند تا بتوانند مزیت رقابتی خود را حفظ کرده یا جایگاه خود را در بازار جهانی ارتقا بخشند و یکپارچگی زنجیره تأمین هتل‌ها فرصت‌هایی را به منظور کاهش هزینه‌ها و بدست آوردن مزیت رقابتی برای ایشان فراهم می‌نماید. با توجه به این مهم در این پژوهش به ارزیابی عملکرد یکپارچه زنجیره تأمین هتل‌های شهر اصفهان پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا پس از مطالعه ادبیات مرتبط با پژوهش، پنج عامل مؤثر بر یکپارچگی زنجیره تأمین هتل‌ها استخراج شد. سپس با توجه به این عوامل پرسشنامه طراحی گردید. در گام بعد به منظور بررسی یکپارچگی در میان هتل‌ها از تحلیل پوششی داده‌ها استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که همه عوامل مورد بررسی بر یکپارچگی زنجیره ‌تأمین هتل‌های شهر اصفهان تأثیرگذار بوده‌اند. اما وضعیت عوامل مورد بررسی نشان داد که در شهر اصفهان سه عامل یکپارچگی داخلی، یکپارچگی محصول و یکپارچگی مشتریان دارای عملکرد مثبتی هستند و به خوبی توانسته‌اند عملکرد مثبتی را از خود به جای بگذارند اما از سوی دیگر عوامل سطوح همکاری و یکپارچگی تأمین‌کنندگان به هیچ وجه نتوانسته‌اند عملکرد مثبتی در یکپارچگی زنجیره ‌تأمین هتل‌های شهر اصفهان داشته باشند.
تخصص ها : زنجیره تأمین گردشگری، یکپارچگی زنجیره تأمین گردشگری، هتل‌ها، تحلیل پوششی داده‌ها

5
پهنه‌بندی توان اکوتوریسمی منطقه صادق‌آباد بافق، استان یزد
( 5 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : اکوتوریسم امروزه به عنوان صنعتی پویا و نوپا اهمیت روزافزونی پیدا کرده است و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت‌گردی بوده و لیکن به عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه پایدار، طبیعت‌گردی را تسهیل و همگانی می‌نماید یکی از راهکارهای مناسب برای گسترش اکوتوریسم شناسایی هر چه بهتر مناطق مختلفی است که استعداد اکوتوریسم دارند و هم چنین برنامه‌ریزی دقیق برای امکان‌سنجی این مناطق به لحاظ قدرت جذب گردشگر، ایجاد گردشگاه‌های مختلف و امکانات زیر‌بنایی برای آنها است. در پهنه‌بندی تلاش بر آن است تا پارامترهای مختلف در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند. یافتن محل مناسب برای تأسیسات خاص، مناطق گردشگری و اکوتوریسمی و غیره به شکلی که پارامترهای مختلفی همچون شکل منطقه، فاصله از راه‌های اصلی، فاصله از مراکز جمعیتی و... با وزن‌های مختلف در یافتن آن تأثیر داشته باشند یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های پهنه‌بندی است. از طرفی یکی از الزامات پیشرفت در هر مجموعه‌ای برنامه‌ریزی است و یکی  از راه­حل‌های مناسب در انتخاب و تعیین مکان‌های مناسب پهنه‌بندی است. پژوهش حاضر بر اساس هدف تحقیق، ماهیتی کاربردی دارد و هم چنین بر اساس روش توصیفی- تحلیلی است. در راستای تحقیق حاضر، جهت تعیین و امتیازدهی معیارهای لازم در پهنه‌بندی اکوتوریسمی کویر صادق‌آباد شهرستان بافق استان یزد از 25 کارشناس و مسئول فعال در حوزه اکوتوریسم استفاده گردید. نتایج حاکی از این است که در پهنه‌بندی اکوتوریسمی منطقه سه معیار اصلیِ ارزش‌های اکوتوریسمی، شرایط طبیعی، زیرساخت‌ها و امکانات نقش مهمی دارند. طبق نظر کارشناسان و خبرگان در میان سه معیار بالاترین امتیاز مربوط به ارزش‌های اکوتوریسمی با امتیاز نهایی0.662 می‌باشد در رتبه بعدی شرایط طبیعی با امتیاز 0.247 قرار گرفت و نهایتاً زیر‌ساخت‌ها با ارزش 0.131 حائز پایین‌ترین امتیاز گردید. نهایتاً مناسب‌ترین پهنه برای اکوتوریسم در این منطقه در بخش جنوبی و بخش کوچکی در شرق و مرکز منطقه قرار دارد. پهنه دوم از لحاظ اهمیت کم‌تر از پهنه قبلی ارزش دارد و در بخش شرقی منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است. پهنه‌ با‌ اولویت سوم که برای اکوتوریسم ارزش اندکی نسبت به پهنه‌های قبلی دارد و بیشتر زمین‌های کشاورزی و دریاچه‌ها را در بر می‌گیرد و بیشتر در معرض خطر سیلاب قرار گرفته است.
تخصص ها : گردشگری، اکوتوریسم، پهنه‌بندی، منطقه بیابانی و کویری صادق‌آباد

6
بررسی عوامل اثرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی در میان مشتریان آژانس‌های گردشگری استان کردستان
( 7 بازدید ) ( 1 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : صنعت گردشگری در دو دهه گذشته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و امروزه نقش مهمی را در اقتصاد به طور فزاینده ایفا می‌کند. اهمیت این بخش از افزایش درآمد، ایجاد فرصت‌های شغلی، تشویق بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها نمایان می‌شود. آگاهی و دانش در مورد عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری مورد نیاز آژانس‌های گردشگری، صنعت حمل و نقل، هتل‌ها و رستوران‌ها می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی مهمترین عوامل مؤثر در انتخاب یک مقصد گردشگری و همچنین اهمیت هر کدام از این عامل‌ها مشخص شود. جهت سنجش عامل‌های فوق از لحاظ تأثیرگذاری در انتخاب مقصد مسافرتی از پرسشنامه استفاده شده است. یافته‌های تحقیق از طریق تحلیل نتایج حاصل از 270 پرسشنامه و با بهره‌گیری از آزمون پیرسون  و آزمون رتبه‌ای فریدمن برای آزمون فرضیات و رتبه‌بندی آنها مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از ضریب آلفای کرونباخ به منظور سنجش  روایی و پایایی پرسشنامه استفاده شد ( 0.83). نتیجه آزمون فرضیات حاکی از تأیید تمامی فرضیات تحقیق دارد به عبارت دیگر تمامی عوامل مورد بررسی در انتخاب مقصد مسافرتی تأثیر معنی‌داری دارند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تمامی عوامل فوق به نوبه خود در انتخاب مقصد مسافرتی تأثیر دارد. و نیز مشخص شد عامل اقتصادی به عنوان مهمترین عامل تأثیرگذار در انتخاب مقصد مسافرتی می‌باشد و سپس به ترتیب عوامل برنامه‌های آژانس، عامل جغرافیایی– طبیعی، برنامه‌های فردی، عامل اجتماعی– فرهنگی، عوامل سیاسی و سایر عوامل در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
تخصص ها : گردشگری ، انگیزه‌گردشگری ، آژانس‌های گردشگری، استان کردستان

7
شناسایی عوامل مؤثر و اولويت‌بندي فعالیت‌های گردشگري ورزشي با استفاده از فنون تصمیم‌گیری چند معیاره  (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)
( 9 بازدید ) ( 10 دانلود )  خلاصه و کلمات کلیدی
اطلاعات انتشار : دوره 2 - شماره 2 - شماره پیاپی 8
نویسندگان :
خلاصه مقاله : با توجه به لزوم تقویت و توسعه صنعت گردشگری برای دستیابی به اعتبار و جایگاه واقعی خود در سطح بین‌المللی، بایستی بخش‌های مختلف این صنعت را شناسایی کرد و به بخش‌های پراهمیت‌تر توجه ویژه‌ای مبذول داشت. یکی از این بخش‌های مهم که قابلیت تبدیل شدن به امر فرابخشی در صنعت گردشگری را دارد «ورزش» است که از آن به عنوان گردشگری ورزشی نام برده می‌شود. امروزه گردشگری ورزشی، فراتر از یک صنعت به پدیده‌ای اجتماعی- اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است و بسیاری از کشورها به عنوان منبعی مهم جهت بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود از آن استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر و اولویت‌بندی فعالیت‌های گردشگری ورزشی در سطح استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن نیز با محاسبه نرخ ناسازگاری به تأیید رسیده است. جامعه آماری 40 نفر از کارشناسان ورزشی و گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری هستند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه، با استفاده از روش ANP و در نرم‌افزار Super Decision انجام شد. نتایج حاکی است در زمینه رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی، تسهیلات اقامتی- رفاهی با امتیاز 171852/0 و پس از آن امنیت، بیشترین تأثیر را دارا هستند و در اولویت‌بندی 6 گروه فعالیت‌های گردشگری ورزشی، ورزش‌های کوهستانی با 273932/0 امتیاز، در بالاترین رتبه قرار دارند و پس از آن ورزش‌های مبتنی بر طبیعت و زمین خشک و ورزش‌های آبی و تابستانی قرار ورزش‌ها.
تخصص ها : استان چهارمحال و بختیاری، اولویت‌بندی، روش ANP، روش کوپلند، گردشگری ورزشی

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه» محفوظ می باشد .