English
فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه»
راهنمای نگارش مقالات

لطفا قبل از ارسال مقاله آن را با فرمت راهنمای نگارش مقالات ذیل تطبیق دهید

راهنمای نگارش مقالات

الف) درباره­ فصلنامه

    فصلنامه « گردشگری و توسعه»، مجله­ای علمی- پژوهشی است که تحقیقات تجربی و نظری در حوزه­های گردشگری را منتشر می­کند. هدف از انتشار آن، معرفی آخرین یافته­های نظری و تجربی اندیشمندان و محققان کشور در این حوزه است.

مقالاتی که در این مجله مورد پذیرش قرار می­گیرند، به یکی از اشکال زیر نوشته می­شوند:

1.       مقالات پژوهشی که حاصل تحقیقات نویسنده یا نویسندگان است.

2.       مقالات نظری و تألیفی که شامل  مطالعه و تحلیل انتقادی و تفسيري است.

توصیه می­شود مقالات علمی- پژوهشی شامل بخش­های عنوان، چکیده، مقدمه، مبانی و چارچوب نظری، روش شناسی، یافته­ها، نتیجه­گیری و منابع باشد.

ب- راهنمای نگارش و ارسال مقاله

1- راهنماي تدوين (براي تدوين مقالات سه مقوله ساختار، شيوه نگارش و شيوه ارجاع حائز اهميت است):

1-1.   در ابتدای مقاله، باید عنوان کامل مقاله (که دربرگیرنده­ محتوای مقاله است)، نام و نام نویسنده/ نویسندگان، رتبه­ علمی و سمت دانشگاهی نویسنده یا نویسندگان، محل خدمت نویسنده و یا نویسندگان(به فارسی و انگلیسی)،  شماره­های تماس نشانی محل کار و پست الکترونیکی (E_mail)نویسنده پاسخگو درج شود.

1-2.   مقاله تهیه شده باید در Word2007 یا  Word2003تنظیم شوند. متن فارسی با قلم BNazaninو اندازه­ فونت 12 و متن لاتین با قلمTimesNewRoman با اندازه­ فونت 11 با فاصله سطر Singleو تیترها با قلم BTitr با اندازه­ فونت 12 تایپ شوند و حجم آن بدون چکیده انگلیسی از 20 صفحه (6500 کلمه) تجاوز نکند (مقاله بیش از 7000 کلمه ارزیابی و داوری نخواهد شد). مقاله در دو نسخه تایپ شده و در قالب لوح فشرده به نشانی دفتر فصلنامه (تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشکده علوم گردشگری) و یا به نشانی الکترونیکی (itsa1389@gmail.com)ارسال شود. تصاوير و اسناد مورد ارجاع در هنگام ارسال بايد به اصل مقاله پيوست باشد.

1-3.   چکیده مقاله (به فارسی و انگلیسی) باید حاوی 250 تا 300 کلمه بوده و شامل مسئله اصلی، چارچوب نظری، سئوال و يا فرضيه، روش کار و مهم‌ترین یافته مقاله باشد. در پایان چکیده (فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی مقاله بین 5 تا 8 واژه بیان شود.

2-     ساختار کلي مقاله

2-1.    مقدمه:شامل طرح مسأله و بیان هدف از تحقيق، پيشينه، سئوال/ فرضیه­ ­باشد.

2-2.    چارچوب نظری: دربرگيرنده ارتباط مفاهيم (متغيرها) با هم و نظريه تبيين‌كننده مسأله باشد.

2-3.    روش تحقیق:شامل بیان روش مطالعه، چگونگی و دلایل انتخاب نمونه­ها و چگونگی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده­ها ­باشد.

2-4.   یافته­ها: شامل بیان مبسوط توصیفی و تحلیلی یافته­ها است.

2-5.   نتیجه­ گیری: شامل تحلیل و تفسير درباره­ی نتایج به دست آمده مبتنی بر سئوال­ها/ فرضیه­ها و اهداف تحقیق ­است و در صورت نیاز راهکارهایی درباره موضوع مورد بحث ارائه می­دهد که به طرح و پيشنهاد مسائل مطلوب دربارة اين موضوع براي پژوهش‌هاي بعدي بيانجامد.

2-6.  برای تشکر و قدردانی از افراد و سازمان­هایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته‌اند، در پاورقی صفحه اول مقاله، زیر مشخصات نویسندگان، جمله­ای با کمترین کلمات نوشته شود.

 

3-    شيوة نگارش و ارجاع

 

3-1.در نقل قول مستقيم در متن مقاله، کتاب و سايت، شيوة ارجاع به صورت درون متني (نام‌خانوادگي نويسنده يا ويراستار کتاب يا مقاله، سال چاپ اثر: شمارة صفحه)‌ است؛‌ مانند:‌ (سعيدی رضواني، 1372: 34)‌. براي منبعي که از سايت گرفته شده، شمارة صفحه ذکر نمي‌شود؛ مانند:(رحماني، 1384).

در نقل قول غيرمستقيم، فقط نام‌خانوادگي نويسنده و سال ذکر مي‌شود؛ مانند: (سعيدي رضواني، 1372).

 3-2. در صورتی که نویسنده/ نویسندگان غیرفارسی زبان باشد، نام خانوادگی وی در نقل قول مستقيم و غیرمستقیم در متن مقاله با تلفظ لاتین آن نوشته شود. معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات در پايين هر صفحه فقط در اولین باری که آن اسم یا اصطلاح به کار رفته آورده شود و توضيحات اضافي در انتهاي مقاله در بخش يادداشت‌ها درج گردد.

3-3. شيوة شرح منابع اثر در پايان، به شیوه درون متني و به اشکال زير براي منبع کتاب، مقاله و سايت انجام مي‌شود:

3-3-1- شيوة شرح مآخذ پاياني براي کتاب

نام‌خانوادگي نويسنده يا ويراستار، نام نويسنده يا ويراستار (سال انتشار کتاب)، عنوان کامل کتاب (به صورت ايرانيک)، نام و نام‌خانوادگي مترجم يا مصحح (در صورت وجود)، محل نشر: نام ناشر، جلد.

نمونه: سعيدي رضواني، عباس(1372)، گزيده‌اي از مقالات جغرافيايي، مشهد: آستان قدس رضوي.

نمونه براي اثر ترجمه شده: کمپفر، انگلبرت(1360)، سفرنامه، ترجمة کيکاووس جهانگيري، تهران: خوارزمي.

نمونه براي اثر تصحيح شده: فضل‌الله، رشيدالدين(1373)، جامع‌التواريخ، به تصحيح محمد روشن و مصطفي موسوي، تهران: البرز.

نمونه براي اثر ويرايش شده: شکوري، محمد خان (ويراستار)(1380). فرهنگ فارسي- تاجيکي، تصحيح و ترجمة محسن شجاعي، تهران: فرهنگ معاصر.

نمونه براي اثري که مرکز يا نهادی چاپ کرده است: دانشگاه کمبريج(1380)، تاريخ ايران، به کوشش احسان يارشاطر. ترجمة حسن انوشه. تهران: اميرکبير. ج 2.

 

نمونه برای کتاب لاتین:

Moven John C. (1993), Consumer Behaviour, New York: McMillan Publishing Compagny, USA, 3th ed.

چنانچه از نويسنده‌اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد، با ذكر حروف الفبا پس از سال انتشار، از يكديگر متمايز شوند.

3-3-2- شيوة شرح مآخذ پاياني براي مقاله

نام‌خانوادگي نويسنده، نام نويسنده(سال چاپ نشريه)، «عنوان مقاله»، نام نشريه(به صورت ایرانیک)، سال(س)، شمارة (ش)، فصل (در صورت وجود مانند فصل پاييز، زمستان و ...)، صفحه (ص) يا صفحات (صص).

نمونه: رضايي، احمد(1384)، « تنوع فرهنگي در استان گيلان»،  فصلنامة مطالعات ملي، س 6، ش 21. صص 123-141.

نمونه براي شرح مقاله امضادار از دانشنامه: بلوکباشی، علی(1377)، «بالابان»، دردايره‌المعارف بزرگ اسلامي، ج. 11، صص 245-248، تهران: دايره‌المعارف بزرگ اسلامي.

نمونه برای مقاله لاتین:

Backman, S. and Crompton, J. (1991), »The usefulness of selected variables for predicting activity loyalty«, Leisure Sciences, Vol. 13: 205-20.

3-3-3- نمونه براي شرح مآخذ پاياني پايان‌نامه

نام‌خانوادگي، نام(سال تحصيلي که رساله دفاع شده است)، «عنوان کامل رساله»، پایان نامه کارشناسی ارشد/ دکتری، دانشکده و شهر محل استقرار دانشکده/ دانشگاه.

مانند: هاشمي، مهران (1386)، «مجموعة گردشگري اقامتي نياسر‌ کاشان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي.

3-3-4- شيوه شرح مآخذ پاياني براي مطلبي که از پایگاه­هاي اينترنتي نقل شده است

نام‌خانوادگي، نام (سال نگارش)، نام سايت به صورت ایتالیک (تاريخ آخرين بازنگري در سايت)،آدرسپایگاه­ اينترنتيدر ميان نشانة مقابل"... " می­ آید و زیرش خط کشيده مي‌شود؛

نمونه:رحماني، جبار(1384)، انسان‌شناسي و فرهنگ (وب‌سايت ناصر فکوهي)، (آخرين بازنگري 24 خرداد 1386)

 "www.fakouhi.com"

3-3-5. پي‌نوشت‌ها شامل توضيحات ضروري‌اند که به ترتيب شماره در پايين صفحه آورده مي‌شوند.

3-3-6. جداول، نمودار‌ها و شکل­های مقاله بايد واضح و داراي انسجام، وحدت بصري باشند و اعداد و ارقام جداول و نمودارها، به زبان فارسي و با فونت 10 B Nazanin باشند.

3-3-7. عنوان جداول در بالا و عنوان نمودارها، شکل­ها و تصاویر در پایین آنها با فونت 11Bold BNazanin  نوشته شوند.

 

4. براي توضيح موارد مبهم يا ذکر عبارات مکمل، از پرانتز باز و بسته () استفاده مي‌شود.

5. تا جايي که امکان دارد، از به کاربردن واژه‌هاي بيگانه در متن خودداري شود و در صورت ضرورت استفاده از واژگان غيرفارسي، معادل فارسي و نوشتار کامل آن به زبان اصلي با علامت‌گذاري در متن، پايين صفحه آورده شود.

6. منابع انتهاي مقاله، به تفکيک منابع فارسي و غير‌فارسي به صورت الفبايي آورده مي‌شوند.

ج- راهنماي پذيرش

1-  مقاله باید جنبه علمی- پژوهشی داشته، تکراري و تقليدي نبوده و دارای ویژگی دانش افزایی باشد. مسئوليت صحت علمي مقاله بر عهده نويسنده یا نویسندگان است و مقاله‌های برگرفته از رساله‌های دانشجویی با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌شود.

2-  زبان مقالات باید به فارسی باشد؛ اما مقالات به زبان‌های دیگر نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد. مقاله ترجمه‌اي که حاوی موضوعات جدید و متناسب مقتضیات و حوزه گردشگری است بايد همراه اصل مقاله (زبان اصلي) ارسال شود.

3-  پذیرش اولیه مقاله منوط به رعایت راهنمای نگارش مقالات است و صرف ارسال مقاله حقي را براي پديد آورنده ايجاد نمي‌کند. مقالات پس از بررسي نهايي و تأیید داوران و هیأت تحریریه چاپ خواهند شد. شوراي تحريريه فصلنامه‌ در ويرايش مقالات آزاد مي‌باشند.

4-   در ترتيب چاپ مقالات اولويت موضوعي و يا زماني براي چاپ در نظر خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

شماره های منتشر شده
دسترسی سریع

کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه» محفوظ می باشد .