مشاهده اطلاعات نویسنده مقاله
اطلاعات کامل نویسنده بستن
نام نویسنده : وحید ریاحی
ترتیب نویسنده : 1
دانشگاه / سازمان/ موسسه :
دانشگاه / سازمان/ موسسه ( لاتین ) :
سمت :
پست الکترونیکی : aaa@yahoo.com
مدرک تحصیلی :
کلیه حقوق این وب سایت برای فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه» محفوظ می باشد .