فارسى
Journal Quarterly Journal of Tourism and Development
Journal Information

فصلنامه علمی- پژوهشی «گردشگری و توسعه»

The latest Published Issue
 Volume2،Number1 ،Successive7
 
1

تبیین موانع توسعه گردشگري جنگ در استان خوزستان

( 136 Visit ) ( 188 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


پديده جنگ علي رغم ماهيت و زمان وقوع آن بخشي از تاريخ ملتandzwnj;هاست وبه مثابه يک پديده تاريخي در صورت بندي هويت و حيات اجتماعي و فرهنگي جوامع نقش اساسي ايفا ميandzwnj;کند. پس به مثابه يک فرايند تاريخي- فرهنگي، گردشگري جنگ ميandzwnj;تواند يک محور اساسي در تبادل فرهنگي و يکي از وجوه قابل اتکا جاذبه هاي گردشگري به شمار آيد. در اين راستا، گردشگري جنگ هم رسالت تبادل فرهنگي بين نسلي در سطح ملي و هم بين جوامع در سطح بينandzwnj;المللي را بر عهده دارد؛ از همين روست كه بايد گفت ضرورت دارد در كنار توسعه گردشگري داخلي به مقوله گردشگري جنگ نيز توجه ويژه تري شود. ضمن آنكه آمار و ارقام مخاطبان اين نوع سفرها در كشور كم نيستند و در مقاطعي همچون تعطيلات عيد، بسياري از جوانان با سفر به مناطق جنگي درصدد تجربه اين نوع از گردشگري بر ميandzwnj;آيند. به همين دليل هدف از اين پژوهش بررسي موانع توسعه گردشگري جنگ در استان خوزستان ميandzwnj;باشد. رويکرد حاکم بر اين پژوهش، توسعهandshy; اي - کاربردي و روش تحقيق به شيوه توصيفي، تحليلي و پيمايشي است. جهت تجزيه و تحليل دادهandzwnj;ها و آزمون فرضيات پژوهش از تكنيك آماري همبستگي اسپيرمن، آزمون رتبه بندي فريدمن و آزمونt-test استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان ميandzwnj;دهد که تعدد مراكزتصميم گيري، ضعف امكانات زيربنايي و خدمات گردشگري، ضعف بازاريابي و ضعف فرهنگ پذيرش گردشگر در استان خوزستان با توسعهandzwnj;نيافتگي صنعت گردشگري جنگ در اين استان رابطه دارد.


Area of Expertise :


گردشگريجنگ،andnbsp;توسعه گردشگري، خدمات گردشگري، استان خوزستان2

بومی andshy;سازی شاخصandshy;های مدیریت کارآفرینی پایدار گردشگری در هتلandshy;های ایران

( 174 Visit ) ( 131 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


مفهوم پایداری در صنعت گردشگری مفهومی اثرگذار و بحث andshy;برانگیز در چند دهه اخیر در سراسر جهان بوده است. سازمانandshy;ها و شرکتandshy;ها غالبا به عنوان عاملان اصلی ایجاد مسائل زیست andshy;محیطی و اجتماعی و در نتیجه منشأ ناپایداری در جامعه شناخته میandshy;شوند. هتلandshy;ها نیز به عنوان یکی ازبخشandshy;های مهم صنعت گردشگری آثارمختلفی برمحیط برجای میandshy;گذارند اما مظاهرپایبندی به اصول توسعه پایداردربین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتلandshy;ها در ایران، چندان گسترده نیست.بسیاری از نویسندگان متأخر، کارآفرینی را موتور محرکه توسعه پایدار دانسته و معتقدند قدرت نوآورانه کارآفرینی، انقلاب صنعتی بعدی و آینده andshy;ای پایدارتر را به همراه خواهد داشت. اما مفهوم پایداری بسیار پیچیده است و عملیاتی کردن و سنجش میزان پیشرفت در مسیر پایداری در همه حوزه andshy;ها بسیار دشوار بوده و نیازمند تدوین شاخصandshy;های دقیق و سازگار ومناسب است. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسشandshy; است که فرایند بومی andshy;سازی شاخصandshy;های مدیریت کارآفرینی پایدار در هتلandshy;های ایران چگونه است؟ بدين منظور بااستفاده ازروش توصيفی-تحليلي و پيمايش ونظرخواهي ازاستادان،خبرگان ومتخصصان، به شيوه دلفي به ارائه شاخصandshy;ها ومعيارهاي مناسب (بومي andshy;شده) براي andnbsp;اندازه گيري پيشرفت به سوي کارآفرینی پایداردرهتلandshy;های andnbsp;ايران پرداخته شده است. براساس يافتهandshy; هاي تحقيق درمجموع 56 شاخص، معرفی گردید که از آن میان، 19 شاخص معرف پتانسیلandshy;های کارآفرینی و پایداری، 4 شاخص معرف قصد و نیت، 11 شاخص در بعد اقتصادی، 6 شاخص در بعد اجتماعی، 8 شاخص در بعد زیست andshy;محیطی و 8 شاخص نیز در بعد نهادی شناسایی شدند که متناسب با شرایط کسب و کارهای گردشگری از جمله هتلandshy;ها در ایران هستند.


Area of Expertise :


توسعه پایدار گردشگری، مدیریت کارآفرینی، کارآفرینی پایدار، هتل3

تحلیل تأثیر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد گردشگری بر رفتار آینده آنandshy;ها (مطالعه موردی شهرستان چالوس)

( 143 Visit ) ( 93 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


این تحقیق نام تجاری مقصد، تصویر مقصد و دلایل بازدید دوباره و توصیه مقصد به دیگران را بررسی میandshy;کند. در واقع این تحقیق به بررسی روابط بین تداعیandshy;های نام تجاری (تصویر شناختی، عاطفی و منحصر به فرد) تصویر نام تجاری (تصویر کلی از یک مقصد) و رفتار آینده گردشگران میandshy;پردازد. سوال اصلی تحقیق این است که آیا تصویر کلی و اجزای آن به عنوان تداعی های نام تجاری مقصد بر رفتار آینده گردشگران تاثیر دارد؟ برای این منظور، یک مطالعه در شهرستان چالوس انجام شد. این تحقیق به ترتیب از نظر هدف و روش، کاربردی و توصیفی-پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل 340 نفر از گردشگران داخلی شهرستان چالوس میandshy;باشد و داده ها از طریق پرسشنامهandshy;ای که روایی و پایایی آن به تأیید رسیده جمع آوری گردید و تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک دو نرم افزار spss andnbsp;( آمار توصیفی) و Lisrel andnbsp;(آمار استنباطی)، مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان میandshy;دهد که تصویر مقصد نقش واسطهandshy;ای را بین تصویر عاطفی و تمایلات رفتاری، بازی میandshy;کند. نتایج تأیید میandshy;کند که یک تصویر مقصد، مستقیماً بر تمایل افراد به بازدید مجدد و توصیه آن مقصد به دیگران اثرandshy;گذار است. نتایج همچنین نشان داد که تصویر شناختی بر تصویر کلی مقصد تأثیر منفی دارد و تصویر منحصر به فرد بر تصویر کلی مقصد تأثیر ندارد.


Area of Expertise :


تصویر شناختی، تصویر عاطفی، تصویر کلی، تصویر منحصر به فرد، رفتار آینده گردشگران4

تبیین تاثیر تداعیandshy;های برند مؤثر بر شکلandshy;گیری تصویر مقصد گردشگری در بین گردشگران داخلیandnbsp;بر اساس برندسازی مقصد گردشگری (مطالعه مقایسه andshy;ای قزوین و اصفهان)

( 106 Visit ) ( 55 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


قزوین از جمله شهرهایی استandnbsp; که با وجود قابلیتandshy;های فراوان در صنعت گردشگری، هنوز موفقیت های لازم را در جذب گردشگر پیدا ننموده است. یکی از علل این مسئله می تواند فقدان تصویر گردشگری در ذهن مسافران و گردشگران باشد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی تصویر مقصد شهر قزوین در مقایسه با شهر اصفهان به عنوان یک مقصد گردشگری موفق می باشد. سئوالات اساسی این است که تصاویر کلی از قزوین و اصفهان در ذهن گردشگران چگونه می باشد؟ و چه متغیرهایی در به وجود آوردن برند مقصد گردشگری از شهر قزوین در مقایسه با شهر اصفهان موثر می باشند؟andnbsp; مقاله حاضر با بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی، تاییدیو مدلandshy;سازی معادلات ساختاری در پی پاسخ به سئوالات اساسی و آزمون فرضیه andshy;های آن شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در حالی که تصویر منحصر به فرد داشتن از شهر قزوینandnbsp; تعیین کننده اصلیandnbsp; برای دیدن این شهرandnbsp; می باشد لیکن تصاویر شناختیandnbsp;و عاطفیandnbsp; عوامل اساسی دیدار از شهر اصفهان را تشکیل می دهند. همچنین نقش عامل تصویرکلی به عنوان واسطه میان تصاویر منحصر به فرد و عاطفی با تمایلات رفتاری گردشگران در رابطه با مدل قزوین، و نقش آن به andshy;عنوان واسطه میان تداعیandshy;های شناختی و عاطفی با تمایلات رفتاری گردشگران در رابطه با مدل اصفهان مورد تایید قرار گرفت.andnbsp;همچنیننتایج نشان میandshy;دهد که میزان تأثیر تداعیandshy;های برند بر تصویر کلی مقصد در یک مقصد برند شده ( اصفهان)andnbsp; متفاوت از یک مقصد فاقد برند ( قزوین) می باشد.ضمن اینکهتصویر مقصد، نقش مهمی در شکلandshy; گیری رفتارهای آتی گردشگران دارد.andnbsp;بالاخره, اینکه بین هویت و تصویر برند در شهر قزوین شکاف معنی داری وجود دارد. این یافته نشان می دهد که مسئولین در امر گردشگری به دلیل عدم سیاستگذاری مطلوب, ضعف روابط عمومی و تبلیغات نتوانسته اند تصویر قوی وبرند مناسب andnbsp;andnbsp;از قزوین راandnbsp; ارایه دهند. حل این مشکل در گرو اتخاذ یک راهبرد اساسی است تا در کنار تقویت تصاویر منحصر به فرد از قزوینandnbsp; موضوعandnbsp; تقویت تصاویر شناختی و عاطفی نیز در دستور کار قرار گیردandnbsp; تا تداعی های برند افزایش یابد. بر این اساسandnbsp; انجام تبلیغات موثر در کنار برپایی انواع اقدامات عملی از قبیل برگزاری جشنواره ها و میزبانی مسابقات ملی و بین المللی در قزوین توصیه می گردد.andnbsp;


Area of Expertise :


andnbsp;برندسازی مقصد گردشگری، تصویر مقصد، تداعیandshy;های برند، رفتار گردشگران، قزوین، اصفهان5

ارائه الگوی مفهومی رقابت پذیری مقصدگردشگری در چارچوب توسعه پایدار

( 142 Visit ) ( 91 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


امروزه موفقیت مقصدها به میزان زیادی به توان رقابتی آنها در محیط رقابتی گردشگری بستگی دارد. از سوی دیگر، توسعه گردشگری در بسیاری از مقصدها با مسائل زیست محیطی و فرهنگی همراه بوده است؛ بنابراین، در نظر داشتن اصول پایداری در اثنای ارزیابی و تحلیل رقابتandshy;پذیری میandshy;تواند اقدامی مفید در راستای کاهش اثرات منفی توسعه گردشگری در مقصدها باشد. بدیهی است که پایداری، از پیشandshy;نیازهای اساسی در نیل به خودکفایی اقتصادی و رونق و شکوفایی اقتصادandnbsp;شهرها و در سطحی کلان، اقتصاد ملی است. مقاله حاضر درصدد است تا چارچوبی مفهومی برای ارزیابی رقابت andshy;پذیری مقصد با محوریت پایداری ارائه دهد. با این هدف که این چارچوب بتواند راهنمایی برای مقصدهای گردشگری کشورمان در دستیابی به توسعه و رقابت andshy;پذیری پایدار گردشگری، و به دنبال آن شکوفایی اقتصاد ملی باشد. به منظور شناسایی مهمترین عوامل و مولفه andshy;ها در دستیابی به رقابت andshy;پذیری پایدار مقصد، ادبیات مربوط به رقابت andshy;پذیری گردشگری و ادبیات مرتبط با موضوع پایداری و توسعه پایدار، هردو مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در نهایت، چارچوبی مفهومی شامل پنج بعد ارائه شد. این چارچوب، تا حدی بر مبنای ابعاد رقابتandshy;پذیری مقصد که توسط پژوهشگران پیشین پیشنهاد شده است، و نیز بر مبنای اصول توسعه پایدار، بنا شده است. به این ابعاد و همپوشانی آنها به طور مفصل در این نوشتار پرداخته شده است. با در دست داشتن چنین چارچوبی، مدیران قادر به ارزیابی رقابت andshy;پذیری واقعی مقصدها خواهند بود.


Area of Expertise :


گردشگری، رقابتandshy;پذیری مقصد، توسعه پایدار، رقابت andshy;پذیری پایدار مقصد6

تحلیل نابرابریandshy;های فضایی در توسعه منابع گردشگری (مورد مطالعه: استان اردبیل)

( 111 Visit ) ( 56 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


توسعه صنعت گردشگری در کشور نیازمند برنامهandshy;ریزی و بهرهandshy;گیری از تمامی ظرفیتandshy;ها و جاذبه andshy;های موجود در مناطق مختلف کشور و توسعه متوازن و هماهنگ آنandshy;ها میandshy;باشد. تحلیل فضایی توسعه گردشگری در مناطق و استانandshy;های مختلف یکی از الزامات مهم توسعه پایدار گردشگری و اجتناب از ایجاد و توسعه نابرابریandshy;های فضایی است.andnbsp;andnbsp; استان اردبیل یکی از مقصدهای اصلی گردشگری کشور می باشد که سالانه حدود 4 تا 5 میلیون گردشگر از داخل و خارج کشور به این استان سفر می کنند. هدف این تحقیق تحلیل نابرابریandshy;های فضایی در توسعه عناصر گردشگری استان اردبیل است. بدین منظور مدل مفهومی تحقیق با بهره andshy;گیری از عناصر اصلی گردشگری و استفاده از 9 شاخص و 46 متغیر برای بررسی وضعیت توزیع فضایی منابع گردشگری و توسعه آن در بین شهرستان های دهandshy;گانه استان ایجاد گردید. دادهandshy;های مورد نیاز از آمارهای منتشره از سوی مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و استانداری اردبیل گردآوری شد. نتایج تحقیق حاضر نشان میandshy;دهد الگوی فضاییandnbsp; توسعه عناصر و منابع گردشگری در بین شهرستانandshy;های استان یک الگوی ناهمگن است به طوری که در بین عناصر گردشگری تسهیلات و امکانات اقامتی با ضریب تغییرات 2.78 از بالاترین میزان نابرابری برخوردار بوده در حالی که ضریب پراکندگی جاذبه های گردشگری 0.68 بوده است. به عبارت دیگر نابرابری تسهیلات اقامتی و سایر عناصر گردشگری از جاذبه andshy;های گردشگری تبعیت نکرده andshy;اند. از نظر رتبه andshy;بندی و سطح andshy;بندی توسعه گردشگری نیز شهرستان سرعین در مقام اول و در سطح توسعه بسیار بالا قرار دارد.


Area of Expertise :


تحلیل فضایی، نابرابری فضایی، توسعه گردشگری، استان اردبیل7

شناسایی و رتبهandzwnj;بندی عوامل مؤثر بر توسعهandzwnj; صنعت گردشگری یزد با رویکرد VIKORفازی

( 126 Visit ) ( 99 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


صنعت گردشگريبه عنوان يکي از مهمandzwnj;ترين صنايع خدماتي، رقابت تنگاتنگي را درمقايسه با سايرصنايع وخدمات درجهان تجربه ميandzwnj;كند. توسعهandzwnj;ی این صنعت منجر به افزایش درآمد قشرهای مختلف، کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی میandzwnj;شود. گردشگری صنعتی است که میandzwnj;تواند اقتصاد هر استانی را به نحو مطلوب تقویت کند و بنابراین با برنامهandzwnj;ریزی کارآمد در این راستا میandzwnj;توان، این صنعت را به نحوی مطلوب توسعه داد.استان یزد، به دلیل دارا بودن ارزشandzwnj;های تاریخی، سنتی، معماری کویری، تنوع آب و هوایی، کثرت و پراکندگی آثار تاریخی و به یاد ماندنی، شیوهandzwnj;های زیستی، بومی کهن و فرهنگ غنی، اماکن مذهبی زیارتی و وجود جاذبهandzwnj;های متنوع طبیعی به عنوان یک شهر نمونه، جایگاه ویژهandzwnj;ای برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد.با وجود جاذبهandzwnj;های زیاد گردشگری در استان یزد، نبود زیرساختandzwnj;های لازم منجر به عدم توسعهandzwnj;ی گردشگری در این استان شده است.andnbsp;این پژوهش با توجه به اهمیت توسعهandzwnj;ی صنعت گردشگری، به شناسایی عوامل مؤثر برتوسعهandzwnj;ی این صنعت در استان یزد پرداخته است. پس از شناسايي اين عوامل، با استفاده از تکنيک VIKORدر فضاي فازي به ارزيابي و اولويتandzwnj;بندي این عوامل پرداخته شده و رتبهandzwnj;ي هر عامل، در مقابل ساير عوامل مشخص شده است. با اولویتandzwnj;بندی این عوامل تصميمandzwnj;گيرنده ميandzwnj;تواند اقدامات مديريتي مناسب را در برابر آنandzwnj;ها انجام داده و در مورد ميزان تخصيص منابع موجود براي هر يک از عوامل مؤثر بر توسعه، برنامهandzwnj;ريزي کند.وجود مدیریتی توانا و منسجم، جاذبهandzwnj;هاي طبیعی، بهandzwnj;کارگیری الگوهای مناسب جهت اطلاعandzwnj;رسانی و ایجاد تأسیسات زیربنایی شامل شبکهandzwnj;ی جادهandzwnj;ای، مخابرات، آب، انرژی و برق، فاضلاب، سیستم دفع زباله، هتلandzwnj;ها و رستورانandzwnj;ها از جمله عواملی بودند که دارای بیشترین اهمیت از دیدگاه خبرگان و در نتیجه دارای بالاترین اولویت در این تحقیق برای توسعهandzwnj;ی گردشگری در یزد میandzwnj;باشند.


Area of Expertise :


andnbsp;صنعت گردشگری، توسعه، عوامل مؤثر بر توسعهandzwnj;ی صنعت گردشگری، استان یزد، VIKORفازی8

تحلیل و ارزیابی شاخصandshy;های پایداری گردشگری روستایی با استفاده از روشandshy;های تحلیل تصمیم andshy;گیری چند معیاره

andnbsp;مطالعه موردی: روستاهای شهرستان طالقان)

( 116 Visit ) ( 85 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخصandshy;های پایداری گردشگری در روستاهای هدف گردشگری شهرستان طالقان میandshy;باشد. در این راستا این پژوهش با روش توصیفی andndash;تحلیلی بر آن است با استفاده از روشandshy;های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره فازی-تاپسیس FTOPSIS)) و تدوین پرسشنامه به تحلیل شاخصandshy;های پایداری گردشگری در نواحی مورد بررسی بپردازد. روستاهای مورد مطالعه شامل 11 روستا، (بزج، دیزان، فشندک، گلیرد، گوران، حسن جون، جوستان، کرکبود، سوهان، وشته، زیدشت)، در شهر طالقان میandshy;باشند. نمونه مورد بررسی به طور تصادفی در هر روستا 2 نفر شورا برای نظرسنجی و دستیابی به هدف تحقیق انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان میandshy;دهد که در بعد اقتصادی شاخص(میزان توزیع درآمد برای منطقه)، و در بعد اجتماعی شاخص (ارتقا رفاه اجتماعی برای اقلیتandshy;های قومی و مذهبی از طریق گردشگری)، و در بعد سیاسی شاخص (حمایت و پشتیبانی از فناوریandshy;هایی چون ITو ICTبرای ارتقا و توسعه گردشگری و گسترش اقدامات در جهت اتصال امکانات و زیرساختandshy;های گردشگری منطقه با شبکه نوین فناوری جهانی)، و در بعد تکنولوژیکی شاخص (گسترش اقدامات در جهت اتصال امکانات و زیرساختandshy;های گردشگری منطقه با شبکه نوین فناوری جهانی)، و در بعد اکولوژیکی نیز شاخص (ارتقای گردشگری در منطقه متقابلاً به حفاظت از محیط زیست و پاکی محیط) حائز کمترین وزنandshy;ها در وزنandshy;های حداقل، میانگین و حداکثر فازی و همچنین شاخص میزان تقاضا برای گردشگری در منطقه و ایجاد موجبات سلامتی و ایمنی اجتماعی در منطقه و رشد سیاستandshy;های تسهیل کننده و تشویقی برای مقامات و مسئولان منطقه در راستای ارتقا و تشویق گردشگری از سوی نهادهای مرکزی و شاخص حمایت و پشتیبانی از فناوریandshy;هایی چون ITو ICTبرای ارتقا و توسعه گردشگریو توسعه گردشگری و رشد میزان استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر(بادی- خورشیدی و ...) به جای منابع تجدید ناپذیر مانند سوختandshy;های فسیلی و غیره باشناسE24 حائز بیشترین وزنandshy;ها در وزنandshy;های حداقل، میانگین وandnbsp; حداکثر فازی (𝑊𝑖)، شاخص شده است. andnbsp;


Area of Expertise :


گردشگری روستایی، ابعاد پایداری گردشگری، تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، طالقان9

ارزیابی پتانسیلandshy;های گردشگری بخش رستاق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبیAHP

( 121 Visit ) ( 88 Download )  Abstract And Keywords
Publication Information : Volume 2 - Number 1 - Successive Number 7
Auhtors :
Abstract :


گردشگری و توسعه آن ابزاری ضروری برای برنامهandshy; ریزی توسعه روستایی به شمار میandshy; آید و همچنین به شکوفایی روستاها کمک زیادی میandshy;کند. بنابراين، شناسايي ظرفيتandshy;ها و توانمنديandshy;هاي مختلف در سطوح خرد فضاهاي جغرافيايي در كانون توجه برنامه andshy;ريزان توسعه قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی پتانسیلandshy;های گردشگری دربخش رستاق واقع در شهرستان داراب (جنوب استان فارس) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی میandshy;باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و به منظور گردآوری اطلاعات از شیوه andshy;های مشاهده و تکمیل پرسشنامه از متخصصان صنعت گردشگری در محدوده مورد مطالعه استفاده شده است. سپس پس از تعريف معيارهايي، تعداد شش معیار برای شش منطقه گردشگري دربخش رستاق با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHPمشخص شده است. نتايج اين تحقيق نشان ميandshy;دهد كه مناطق گردشگري روستاهای رستاق و لایزنگان، مناسبandshy;ترين گزينهandshy; ها براي انتخاب به عنوان مناطق نمونه گردشگري و سرمایه andshy;گذاری بیشتر جهت توسعه میandshy;باشند.


Area of Expertise :


گردشگری، تحلیل سلسله مراتبی، مدل AHP، بخش رستاقArchived Issues
Quick Access

News